Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z styczeń, 2013

Dziewczyna i Głaz

Najbardziej na świecie kochała swój Głaz, który znalazła dawno temu nad rzeką. Nie miała pojęcia, co on tam robił. Leżał zupełnie sam, sprawiał wrażenie, jakby był zagubiony, trochę z innej bajki. W ogóle nie pasował do otoczenia, w którym zmuszony był przebywać. Zabrała go więc do domu mając nadzieję, że to właśnie jej skromny dom będzie dlań odpowiedni.

Oczywiście nie ograniczyła się tylko do zapewniania schronienia swojemu kamiennemu towarzyszowi. Regularnie go myła szczoteczką do zębów i robiła mu peeling enzymatyczny, aby nie stracił swojego niezwykłego blasku. Oprócz tego często z nim rozmawiała w nadziei, że to poprawi mu samopoczucie. 
Mijały dni, miesiące i lata, a Głaz, mimo usilnych starań Dziewczyny, wciąż pozostawał obojętny i milczący. Trwał niewzruszony i przerażająco spokojny, jakby zamknięty gdzieś w swoim własnym świecie. Zastanawiała się, co robi źle, co jest z nią nie tak. Musi być przecież jakiś sposób, aby zapewnić Głazowi szczęście, aby dać mu to, czego potrzeb…

Alan

Urodził się w świecie otoczonym wielkim grubym murem. Jego dzieciństwo i wczesna młodość przebiegły szczęśliwie, w pełnej harmonii i poczuciu bezpieczeństwa. Miał wszystko, czego mu było trzeba. Jego radość była niczym nie zmącona. Mieszkał w pięknym starym zamku położonym na placu w obrębie muru. Czuł się szczęśliwy i wiedział, że to jego miejsce. Latem zachwycał się pięknym czystym niebem, zimą- gładkimi i białymi płatkami śniegu. Wiosną i jesienią stawiał miski i wiadra przed swym pięknym zamkiem, aby nabrać deszczówki. Istnienie muru w niczym mu nie przeszkadzało, traktował mur jako coś normalnego, nieodłączny element krajobrazu, część swojego życia. Żywił się tym, co dawała mu ziemia oraz zapasami znajdującymi się w piwnicznym lochu. Jego jedynym towarzyszem był lokaj o imieniu Wiesław. 

Alan czuł się dobrze na swoim hermetycznym bezpiecznym terenie, jednak pewnego popołudnia zaczęło go dręczyć jakieś dziwne pytanie: co jest po drugiej stronie? Odłożył konewkę, którą zawsze podl…

Partie i systemy partyjne

Partia polityczna - formalna dobrowolna organizacja społeczna gromadząca zwolenników konkretnego programu politycznego, wyrażającego interesy określonych grup społecznych. Celem każdej partii politycznej jest realizacja preferowanego programu politycznego poprzez zdobycie, sprawowanie i utrzymanie władzy politycznej lub wywieranie na nią wpływu. Partię polityczną wyróżniają następujące cechy:

Ekologia

Ekologia - nauka o wzajemnych wielostronnych powiązaniach między różnymi organizmami a ich środowiskiem; nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody badająca zależności między danym gatunkiem a całością jego środowiska. W centrum uwagi znajduje się populacja, czyli zbiór osobników jednego gatunku żyjących na określonym obszarze i wzajemnie na siebie oddziałujących. Ekologia, zwracając uwagę na stosunki między populacją a środowiskiem, traktuje populację jako całość, która ma określoną strukturę i organizację. Nazwa "ekologia" powstała w 1869 roku. W 1913 roku założono w Anglii pierwsze Towarzystwo Ekologiczne.
Działy ekologii: 1. Autekologia (ekologia organizmów) - jest silnie powiązana z fizjologią. Bada związek organizmu ze środowiskiem. 2. Synekologia - ekologia badająca większe zespoły ekologiczne; ekologia ekosystemów (biocenoza + biotop = ekosystem), zespołów, populacji.
Sozologia - nauka o ochronie i kształtowaniu środowiska.
Kształtowanie środowiska - działalność człowie…

Kontrola konstytucyjna

Formy konstytucyjnej kontroli: 1. Podział ze względu na organ konstytucyjnej kontroli: - zdecentralizowany ( amerykański )- problem zgodności prawa z konstytucją może być postawiony przed każdym sądem, ale ostateczne rozstrzygnięcie należy do najwyższej instancji sądowej ( USA, Mexyk, Dania, Norwegia, Japonia ) - scentralizowany ( europejski )- powoływane są specjalne organy, które funkcjonują poza systemem sądów ogólnej jurysdykcji. Nadzór konstytucyjny jest ich jedyną lub główną działalnością ( Austria, Francja, RFN, Włochy ) 2. Podział ze względu na przedmiot konstytucyjnej kontroli: - formalny- badanie proceduralnych reguł stosowanych w procesie legislacyjnym - materialny- badanie ustaw 3. Stosowana procedura: - konkretna- uruchamiana w konkretnych przypadkach, z konkretnego powodu, jakim jest sprawa sądowa ( Indie, Mexyk, RFN, USA, Włochy ) - abstrakcyjna- uruchamiana bez konkretnego powodu z inicjatywy przewidzianych ustawą  podmiotów nadzoru konstytucyjnego ( Francja, RFN, Włochy ) 4. Po…

Referendum

Referendum (plebiscyt) - powszechne głosowanie obywateli mających czynne prawo wyborcze; głosowanie ludowe za projektem określonego politycznego rozstrzygnięcia albo przeciw niemu; jest najbardziej znaczącym bezpośrednim udziałem ludności w wykonywaniu władzy. Jest najbardziej charakterystyczną cechą ustrojową Szwajcarii. Zyskało na znaczeniu w V Republice Francuskiej. Sporadycznie jest stosowane w innych krajach, np. w RFN, w 18 stanach w USA, we Włoszech, w Norwegii, Danii, Grecji, Hiszpanii, Austrii, Irlandii, Szwecji.
Typy referendum:

Ogólnie o Lewicy

LEWICA - zwyczajowe określenie sił politycznych dążących do egalitaryzmu i postulujących ograniczenie przemocy do minimum albo nieużywanie jej wcale. W przeciwieństwie do ideologii prawicowych, ideologie lewicowe nie akceptują tezy, że nierówność społeczna jest naturalna, za naturalną uważają równość. Z tego powodu zwalczają wszelkie formy dyskryminacji. Lewica charakteryzuje się tym, iż przymus, przemoc, używanie siły ogranicza do minimum. Im bardziej lewicowa ideologia, tym mniejszy stopień używania przemocy wobec jednostek. Z tego poglądu wynika postulat egalitaryzmu. Podziały wewnątrz lewicy:

Zasada pogłębiania zaufania

Zasada pogłębiania zaufania do organów państwa - jedna z zasad ogólnych prawa administracyjnego- mówi o niej art. 8 KPA ("Organy administracji publicznej obowiązane są prowadzić postępowanie w taki sposób, aby pogłębiać zaufanie obywateli do organów Państwa oraz świadomość i kulturę prawną obywateli") - z zasady tej wyprowadza się również obowiązek równego traktowania stron, zasadę pewności i kulturę administrowania. Konstytucja PRL z 1952 roku wprowadzała zasadę podobną do omawianej tutaj: Art. 5 ust. 2 wspomnianej wyżej Konstytucji 1952 wyraźnie podkreśla fakt, iż „Wszystkie organy władzy i administracji państwowej (…) obowiązane są uważnie rozpatrywać i uwzględniać słuszne wnioski, zażalenia i życzenia obywateli w myśl obowiązujących ustaw”. Art. 5 ust. 3 dodaje, że obowiązane są również „wyjaśniać masom pracującym zasadnicze cele i wytyczne polityki władzy ludowej w poszczególnych dziedzinach działalności państwowej, gospodarczej i kulturalnej”, co oznacza niedopuszczaln…

Podmioty polityki

Polityka - planowane i zorganizowane dążenie do zdobycia i utrzymania władzy, któremu odpowiadają określone działania ludzkie; sztuka rządzenia państwem, zasada, system, taktyczny plan postępowania osób rządzących w kraju.
Podmiotowość polityczna - trwała zdolność grup, instytucji lub organizacji do świadomego podejmowania suwerennych i racjonalnych działań politycznych, do tworzenia polityki.
Podmioty polityki - grupy społeczne, organizacje, instytucje, które są w stanie samodzielnie tworzyć politykę i w niej uczestniczyć.
Podmioty wtórne - reprezentują interesy wielkich grup społecznych i są w stanie funkcjonować w świecie polityki, dopóki mają poparcie.

Zasada państwa prawa

Zasada państwa prawa (zasada demokratycznego państwa prawnego)- jedna z zasad państwa demokratycznego, mówi o niej art. 2 Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. ("Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej")- sprawowanie władzy musi wynikać z norm prawnych. Prawo stoi ponad władzą. Państwo działa w oparciu o prawo, wszystkie organy władzy istnieją i działają na podstawie prawa oraz w granicach przez prawo określonych, wobec obywateli przyjmuje się zasadę: „dozwolone jest to, co nie jest przez prawo zabronione”. Prawo ma pierwszeństwo przed innymi regułami, np. zwyczajami. W odniesieniu do prawa administracyjnego zasada ta wymusza na organach administracji publicznej obowiązek działania na podstawie i granicach prawa.

Z zasady demokratycznego państwa prawnego wynikają też inne zasady:

Samorząd nieterytorialny

Samorząd nieterytorialny jest organizacją społeczną. Organizacja społeczna ma korporacyjny charakter. To trwałe dobrowolne zrzeszenie osób związanych wspólnym celem posiadające strukturę organizacyjną i osobowość prawną. Od organizacji politycznych odróżnia je cel, dla którego zostały powołane. Organizacje społeczne prowadzą działalność statutową, która zwraca uwagę na dobro wspólne.Natomiast organizacje polityczne swoje cele statutowe skupiają na walce o władzę. Pojęcie organizacja społeczna nie jest równoznaczne z pojęciem organizacja pozarządowa, np. związek zawodowy jest organizacją społeczną, lecz nie jest organizacją pozarządową. Organizacje pozarządowe są niezależne od państwa, nie muszą posiadać osobowości prawnej. Podstawowymi formami prawnymi, w których działają organizacje pozarządowe są stowarzyszenia. Fundacje nie mogą być zaliczane do organizacji pozarządowych, ponieważ organizacja charakteryzuje się tym, iż ma charakter korporacyjny, natomiast fundacja jest instytucją o…

Hierarchiczna teoria potrzeb Maslowa

W 1954 roku Abraham Maslow opracował hierarchiczną teorię potrzeb. Zgodnie z tą teorią potrzeby są zaspokajane stopniowo, tworzą logiczną hierarchię. Według Maslowa poszczególne potrzeby są współzależne i uporządkowane hierarchicznie przez tzw. piramidę potrzeb. Jest to sekwencja potrzeb od najbardziej podstawowych (wynikających z funkcji życiowych), do potrzeb wyższego rzędu, które aktywizują się dopiero po zaspokojeniu niższych. Mówiąc najoględniej, człowiek stawia przed sobą większe cele i ma większe aspiracje, jeśli zaspokoi najpierw swoje podstawowe pragnienia. W sytuacji, gdy podstawowe pragnienia nie są zaspokojone, pragnienia drugorzędne również nie będą zaspokojone.

Bądź na bieżąco

Introwertyczka na Bloggerze Introwertyczka na Wordpressie Introwertyczka na Weebly Introwertyczka na Facebooku Introwertyczka na Twitterze Introwertyczka na Tumblerze Introwertyczka na Youtube Introwertyczka na Pinterest Introwertyczka na We♥it Introwertyczka na Bloglovin Introwertyczka na Google+ Introwertyczka na Google+ Introwertyczka na Pingerze Introwertyczka na Filmwebie Forum dla Ciebie Introwertyczka na Disqusie Napisz do mnie Subskrybuj blog
Kopiowanie wierszy i opowiadań jest zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.