Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z luty, 2013

Konstytucja PRL (22.07.1952)

Podstawowe założenia: - zasada ludowładztwa; - prawo do pracy; - zasada mandatu imperatywnego (art. 2 ust. 2, art. 87); - gospodarka planowa (art. 3 pkt. 3); - zasada państwa prawa (art. 4 ust. 3); - zasada równouprawnienia kobiet i mężczyzn (art. 66 ust. 1, art. 83); - zasada niedyskryminacji dzieci urodzonych poza małżeństwem (art. 67 ust. 2); - zasada równości wobec prawa (art. 69 ust. 1); - interwencjonizm państwowy (art. 8, art. 9 ust.2, art. 10); - poparcie dla spółdzielczości (art.11); - uznanie prywatnej własności środków produkcji (art. 12); - społeczna własność podstawowych środków produkcji (art. 58 ust. 2); - wyraźne podkreślenie idei marksizmu ("od każdego według jego zdolności, każdemu według jego pracy"); - zasada rozdziału państwa od kościoła (art.70 ust.2); - unikameralizm: Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej; - kolektywna głowa państwa (prezydencja kolegialna): Rada Państwa; - Radę Państwa wybierał Sejm- ze swojego grona na pierwszym posiedzeniu; - w sk…

Bez ą

Pewnego dnia
W porze obiadu

Zostałam odsadzona
Od czci i wiary

I przesadzona do stołu
O nazwie "Rozsądek"

Nie ma na nim farby
Ani kolorowych ozdób
Jest tylko twardy blat
Z ostrymi krawędziami

Muszę wciąż uważać
Pełno w tym stole drzazg
I z wielkiej lampy nad nim
Ciągle leci szkło

Krzesło mam niewygodne
I ciężkie, acz ładne
Robi ono wrażenie
Lecz jedynie na mnie

Miejsca przy tym stole
Jest bez liku

Popularnością cieszą się inne:
Malowane i przyozdobione
Kwiatami

Przy kwiecistych stołach
Nieodsadzeni piją alkohol
I palą opium
Podziwiając swe kajdany

Minęła już pełna godzina
Wszystkim zaczyna
Doskwierać głód

Każdy z nas dostanie
Ten sam obiad
Choć przy innym stole

Jak będzie smakować
Danie główne?

Moje "złote myśli" z dawnych lat

27.05.1999 r.

Wcale się nie zdziwię, jeśli Pies zacznie do mnie mówić Ludzkim głosem, Ujrzę kota latającego W powietrzu Albo Pieniądze zaczną spadać Z nieba
W końcu ludzie uważają Mnie za wariatkę
30.05.1999 r.
Kochaj brata swego, kochaj siostrę swoją Jeśli ich nie kochasz, to jesteś pierdołą
30.05.1999 r.
Są dorośli, którzy Zachowują się jak dzieci Są dzieci, które Muszą być dorosłe

Są ludzie biedni, którzy
Pływają w pieniądzach
Są bogacze, którzy
Pływają w długach

10.06.1999 r.

Nauka, szkoła
Nauka, szkoła
Nauka, szkoła
Ciekawsze jest już nawet
Życie bawoła

11.06.1999 r.

Kiedy byłam tam
Między gwiazdami
Myślałam nie tylko o tobie

17.06.1999 r.

Rozdziela nas rzeka,
Na której nie ma mostu
Rozdziela nas las,
Z którego nikt
Jeszcze nie wrócił

08.09.1999 r.

Otwórz oczy
Wyjdź na dwór
Zacznij śpiewać
Skacz do góry
Oddychaj głęboko

Ten świat
Został stworzony
Specjalnie dla ciebie

15.01.2000 r.

Nowe możliwości, nowe tysiąclecie
A ja wcale nie jestem na mecie!

15.01.2000 r.

Łąka, morze, las
Życie jest ciężkie jak głaz
Wspomnienia, pamiątki, łzy
Mu…

Konstytucje w II RP

Mała Konstytucja (20.02.1919): - najwyższą suwerenną i ustawodawczą władzą był Sejm Ustawodawczy; - najwyższym przedstawicielem państwa i najwyższym wykonawcą uchwał Sejmu w sprawach cywilnych i wojskowych był Naczelnik Państwa, który współdziałał z Rządem powołanym przez siebie po porozumieniu z Sejmem;
- na czele Rządu stał Prezydent Ministrów (egzekutywa otwarta); - Naczelnik Państwa oraz Rząd byli odpowiedzialni przed Sejmem za sprawowanie swego urzędu (system parlamentarno-gabinetowy).
Konstytucja marcowa (17.03.1921):

System źródeł prawa w Polsce

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. zawiera zamknięty katalog źródeł prawa. Oznacza to, że nie może być innych źródeł prawa stanowionego w Polsce, jak tylko te wymienione w Konstytucji. Zamknięcie katalogu źródeł prawa powszechnie obowiązującego ma charakter przedmiotowy i podmiotowy. Zamknięcie katalogu źródeł prawa pod względem przedmiotowym oznacza, iż w Konstytucji zostały wyczerpująco wymienione wszystkie rodzaje aktów stanowienia prawa, którymi są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia (art. 87 ust. 1), rozporządzenia z mocą ustawy wydawane przez Prezydenta w czasie stanu wojennego (art. 234 ust. 1), a także akty prawa miejscowego (art. 87 ust. 2). Z kolei zamknięcie źródeł prawa pod względem podmiotowym oznacza, iż Konstytucja wyczerpująco wymienia organy władzy publicznej, które są upoważnione do stanowienia prawa, a zatem do przyjmowania wyżej wymienionych aktów prawnych.

Globalizacja i terroryzm

Globalizacja - wzrastająca współzależność zdarzeń w oddalonych od siebie częściach świata, która jest inkluzywna, otwarta na cały świat i nie ma takiego regionu, który byłby z tego procesu wstępnie wykluczony.
Globalizacja negatywna - złe skutki globalizacji: łatwość przemytu narkotyków, broni, terroryzm, łatwość konfliktów międzynarodowych, brak mechanizmów sprawiedliwego podziału dóbr.
Terroryzm w procesie globalizacji

Naród i zasada suwerenności narodu

Naród (Lud) - zbiorowość terytorialna o określonym składzie etnicznym, wytworzona w procesie dziejowym jako wspólnota o podłożu gospodarczym, politycznym, społecznym i kulturowym oraz charakterystyczny dla niej typ organizacji społecznej, właściwy dla społeczeństwa przemysłowego; wspólnota o podłożu etnicznym, gospodarczym, politycznym, społecznym i kulturowym wytworzona w procesie dziejowym; wykształcona w procesie historycznym trwała wspólnota ludzi, która powstała wskutek współżycia zarówno jednostek, jak i grup w określonych warunkach oraz wytworzyła rozumiane przez siebie i przekazywane z pokolenia na pokolenie: potrzeby, emocje i wyobrażenia. Przynależność do danego narodu decyduje o takich wartościach jak: język, zwyczaje i obyczaje, jednakże nawet w obrębie narodu mogą występować pewne różnice językowe (dialekty).
Czynniki narodowotwórcze:

Władza polityczna

Władza polityczna - jest to władza, w której podmiotem nadrzędnym jest państwo. Określa ona normy postępowania w tymże państwie. Adresatem norm ustalonych przez władzę polityczną jest każdy obywatel. Głównym zadaniem władzy politycznej jest ochrona dobra wspólnego.

Dobro wspólne - to pozostawiona ludziom przestrzeń, w której każdy może się doskonalić; ogół warunków życia społecznego, jakie pozwalają osiągnąć pełniej i łatwiej własną doskonałość.

Prawo - zespół norm postępowania ustanowionych i uznawanych przez państwo, które sprawuje nad nim kontrolę; określony i uporządkowany według ustalonego schematu system, którego zadaniem jest regulowanie życia społeczeństwa; ogół ustanowionych i usankcjonowanych przez państwo reguł i norm postępowania, których stosowanie zagwarantowane jest przymusem państwowym.

Władza - podstawowe informacje

Władza - zdolność narzucania i egzekwowania decyzji; wpływanie na ludzi tak, aby zachowywali się w określony sposób; możliwość narzucania pewnych zachowańi realizowania własnej woli, nawet wbrew oporowi pozostałych uczestniczących w działaniu osób. Funkcją władzy jest ochrona wspólnoty przed zagrożeniami. Sprawowanie władzy wiąże się z kontrolą, możliwością kontroli. 

Cechy władzy:

Bezpieczeństwo i terroryzm

Bezpieczeństwo międzynarodowe - stan, w którym zapewniona jest ochrona państwa przed zagrożeniem zewnętrznym, są to również warunki niezbędne do tego, aby państwo mogło realizować swoje podstawowe interesy polityczne i gospodarcze.
Ujęcie węższe (negatywne) - brak zagrożeń
Ujęcie szersze - brak zagrożeń + warunki sprzyjające wzrostowi pozycji państwa na arenie międzynarodowej

Terroryzm - stosowanie przemocy do osiągnięcia określonych celów politycznych lub ekonomicznych w stosunkach międzynarodowych; forma interwencji dokonywanej przemocą przez specjalne oddziały wojskowe lub policyjne albo przez organizacje terrorystyczne; ostentacyjne, masowe, totalne oraz celowe atakowanie niewinnych, postronnych osób i dóbr publicznych dla pośredniego oddziaływania na rzeczywistego przeciwnika politycznego lub ideowego.

Cechy terroryzmu:

Bądź na bieżąco

Introwertyczka na Bloggerze Introwertyczka na Wordpressie Introwertyczka na Weebly Introwertyczka na Facebooku Introwertyczka na Twitterze Introwertyczka na Tumblerze Introwertyczka na Youtube Introwertyczka na Pinterest Introwertyczka na We♥it Introwertyczka na Bloglovin Introwertyczka na Google+ Introwertyczka na Google+ Introwertyczka na Pingerze Introwertyczka na Filmwebie Forum dla Ciebie Introwertyczka na Disqusie Napisz do mnie Subskrybuj blog
Kopiowanie wierszy i opowiadań jest zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.