Przejdź do głównej zawartości

Konstytucja PRL (22.07.1952)

Podstawowe założenia:
- zasada ludowładztwa;
- prawo do pracy;
- zasada mandatu imperatywnego (art. 2 ust. 2, art. 87);
- gospodarka planowa (art. 3 pkt. 3);
- zasada państwa prawa (art. 4 ust. 3);
- zasada równouprawnienia kobiet i mężczyzn (art. 66 ust. 1, art. 83);
- zasada niedyskryminacji dzieci urodzonych poza małżeństwem (art. 67 ust. 2);
- zasada równości wobec prawa (art. 69 ust. 1);
- interwencjonizm państwowy (art. 8, art. 9 ust.2, art. 10);
- poparcie dla spółdzielczości (art.11);
- uznanie prywatnej własności środków produkcji (art. 12);
- społeczna własność podstawowych środków produkcji (art. 58 ust. 2);
- wyraźne podkreślenie idei marksizmu ("od każdego według jego zdolności, każdemu według jego pracy");
- zasada rozdziału państwa od kościoła (art.70 ust.2);
- unikameralizm: Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej;
- kolektywna głowa państwa (prezydencja kolegialna): Rada Państwa;
- Radę Państwa wybierał Sejm- ze swojego grona na pierwszym posiedzeniu;
- w skład Rady Państwa wchodzili: Przewodniczący Rady Państwa, czterej zastępcy Przewodniczącego, Sekretarz Rady Państwa oraz dziewięciu członków;
- hegemonia legislatywy nad egzekutywą;
- Sejm powoływał i odwoływał Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Radę Ministrów);
- Sejm pełnił funkcję kontrolną wobec organów egzekutywy;
- organami administracji rządowej terenowej były rady narodowe wybierane na okres lat trzech;
- brak dualizmu władzy w terenie;
- Rada Państwa wybierała Sąd Najwyższy na okres lat pięciu (art. 51 ust. 3);
- Rada Państwa wybierała i odwoływała Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (art. 55 ust. 1);
- czteroprzymiotnikowe wybory do Sejmu i rad narodowych (powszechne, równe, bezpośrednie, tajne);
- czynne prawo wyborcze: od 18 roku życia;
- bierne prawo wyborcze do Sejmu: od 21 roku życia;
- bierne prawo wyborcze do rad narodowych: od 18 roku życia;
- inicjatywa ustawodawcza przysługiwała Radzie Państwa, Rządowi i posłom (art. 20 ust. 1).

10.02.1976 - poprawki do Konstytucji:


- zmieniono treść art. 1 ust. 1 z "Polska Rzeczpospolita Ludowa jest państwem demokracji ludowej" na "Polska Rzeczpospolita Ludowa jest państwem socjalistycznym";
- dodano art. 2a, w którym była mowa o przewodniej sile politycznej społeczeństwa w postaci PZPR i o współdziałaniu PZPR, ZSL i SD;
- dodano art. 2b, w którym zaakcentowano fakt, iż "podstawowym celem działalności państwa jest wszechstronny rozwój społeczeństwa socjalistycznego";
- dodano art. 3a, w którym podkreślono przyjaźń i współpracę z ZSRR i innymi państwami socjalistycznymi;
- nadano nową treść art. 7 ust. 1: "Podstawę ustroju społeczno-gospodarczego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stanowi socjalistyczny system gospodarczy, oparty na uspołecznionych środkach produkcji i socjalistycznych stosunkach produkcji";
- dodano art. 8 ust. 1, w którym była mowa o zapewnieniu ochrony i racjonalnym kształtowaniu środowiska naturalnego;
- dodano art. 8a mówiący o tym, iż "załogi przedsiębiorstw uczestniczą w zarządzaniu przedsiębiorstwami";
- zmieniono treść art. 10, anulowano zapis o ochronie przed wyzyskiem kapitalistycznym, zastąpiono go zapisem o stworzeniu warunków sprzyjających socjalistycznym przeobrażeniom wsi oraz zapisem o dbaniu o właściwe użytkowanie ziemi;
- do art. 14 ust. 2 dodano zapis o powszechnym szacunku dla weteranów pracy;
- do art. 15 ust. 3 dodano zapis o podejmowaniu przez Sejm uchwał określających podstawowe kierunki działalności państwa;
- w art. 25 nadano nową kompetencję Radzie Państwa: czuwanie nad zgodnością prawa z Konstytucją;
- w art. 32 pkt. 11 rozszerzono kompetencje kierownicze Rady Ministrów o terenowe organy administracji (wcześniej kierowała tylko pracą prezydiów rad narodowych);
- w art. 34 rady narodowe zostały dodatkowo określone mianem samorządu społecznego, ponadto kadencję rad narodowych miała określać ustawa (wcześniej funkcjonował w Konstytucji przepis, iż rady narodowe są wybierane na okres lat trzech);
- do art. 46 dodano ust. 2 (w związku z tym dotychczasowy ust. 2 oznaczono jako ust. 3) ustanawiający kolegia do spraw wykroczeń;
- zmieniono treść art. 50, zgodnie z którą sędziowie mieli być powoływani i odwoływani przez Radę Państwa, wcześniej regulowała to ustawa;
- do art. 58 ust. 2 dodano, iż prawo do pracy zapewniają także: socjalistyczny system gospodarczy, stałe wdrażanie postępu naukowo-technicznego w gospodarce narodowej, system kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
- dodano art. 60a mówiący o prawie do korzystania z wartości środowiska naturalnego i obowiązku jego ochrony;
- w art. 61 ust. 2 zapewniono bezpłatne szkolnictwo bez określania szczebli (wcześniej w Konstytucji była zapewniona jedynie bezpłatna edukacja w szkołach podstawowych);
- dodano art. 72a podkreślający rolę związków zawodowych w państwie;
- w art. 73 do skarg i zażaleń dodano odwołania;
- do art. 89 dodano zapis o tym, że hymnem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jest "Mazurek Dąbrowskiego".

Bądź na bieżąco

Introwertyczka na Bloggerze Introwertyczka na Wordpressie Introwertyczka na Weebly Introwertyczka na Facebooku Introwertyczka na Twitterze Introwertyczka na Tumblerze Introwertyczka na Youtube Introwertyczka na Pinterest Introwertyczka na We♥it Introwertyczka na Bloglovin Introwertyczka na Google+ Introwertyczka na Google+ Introwertyczka na Pingerze Introwertyczka na Filmwebie Forum dla Ciebie Introwertyczka na Disqusie Napisz do mnie Subskrybuj blog
Kopiowanie wierszy i opowiadań jest zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.