Przejdź do głównej zawartości

Prawo a moralność

Prawo - zespół norm postępowania ustanowionych i uznawanych przez państwo, które sprawuje nad nim kontrolę; określony i uporządkowany według ustalonego schematu system, którego zadaniem jest regulowanie życia społeczeństwa; ogół ustanowionych i usankcjonowanych przez państwo reguł i norm postępowania, których stosowanie zagwarantowane jest przymusem państwowym; 
zbiór norm ogólnych pochodzących od organów państwa, na straży których stoi przymus państwowy. 

Aspekty postrzegania prawa:- aspekt normatywny - zbiór reguł postępowania;
- aspekt realny - fakt psychospołeczny;
- aspekt aksjologiczny - prawo ma być sprawiedliwe, słuszne, możliwe do zrealizowania i jawne.

Moralność - obejmuje te normy społeczne, które kwalifikują ludzkie zachowania jako dobre lub złe, słuszne bądź niesłuszne.

Komponenty moralności:
- wartości;
- normy moralne;
- oceny (porównanie zastanego stanu rzeczy ze stanem idealnym) i sankcje;
- wzory moralne i wzorce osobowe;
- czyny moralne.

Moralność komunistyczna – to taka moralność, która służy walce z wyzyskiem, która jednoczy ludzi pracy przeciwko wszelkiemu wyzyskowi, przeciwko prywatnej własności środków produkcji, albowiem prywatna własność środków produkcji oddaje w ręce jednej osoby to, co stworzone zostało pracą całego społeczeństwa.

Etos - ogół norm społecznych regulujących zachowania członków danego społeczeństwa.

Różnice pomiędzy prawem a moralnością:
- zakres obowiązywania norm prawnych i moralnych;
- źródło obowiązywania norm prawnych i moralnych;
- społeczne poparcie dla norm moralnych;
- sposób egzekwowania norm prawnych i moralnych;
- przedmiot regulacji - prawo to postępowanie, a nie myślenie. Przedmiotem regulacji prawnej są zewnętrzne zachowania, natomiast przedmiotem potępienia moralnego może być sam fakt życzenia czegoś złego, myślenia czy zazdroszczenia.

Sprawiedliwość:
- formalna - osoby, sytuacje i stany rzeczy, które są pod pewnym względem podobne, powinny być traktowane podobnie (reguła równej miary);
- materialna - wskazuje na to, jakie osoby, sytuacje i stany rzeczy należą do tej samej kategorii.
Rodzaje sprawiedliwości materialnej:
- dystrybutywna (rozdzielcza) - każdemu stosownie do pracy, zasług, potrzeb i pozycji społecznej;
- komutatywna (wymienna) - każdemu stosownie do zobowiązań, które na siebie dobrowolnie przyjął; określa taką ilość dóbr, która jest proporcjonalna do dźwiganego ciężaru; oznacza sprawiedliwy podział, który wynika z dobrowolnie zawartej umowy.

Aksjologia:
- ogólna - celem jest sformułowanie jednolitego systemu opisującego świat wartości;
- szczegółowa - konkretne wartości poznawcze, estetyczne, prawne, religijne.
Aksjologie mogą być:
- naturalistyczne - wartościami będzie to, co jest zgodne z naturą (utylitaryzm wartości);
- antynaturalistyczne - wartościami będą te stany rzeczy, które zaspokajają potrzeby duchowe.

Internalizacja norm moralnych - uwewnętrznienie norm moralnych; kierowanie się nie tylko literą normy, ale i duchem normy.

3 wskaźniki internalizacji norm moralnych:
  • rozumienie logicznego zakresu normy;
  • odporność na pokusę;
  • poczucie winy.

Bądź na bieżąco

Introwertyczka na Bloggerze Introwertyczka na Wordpressie Introwertyczka na Weebly Introwertyczka na Facebooku Introwertyczka na Twitterze Introwertyczka na Tumblerze Introwertyczka na Youtube Introwertyczka na Pinterest Introwertyczka na We♥it Introwertyczka na Bloglovin Introwertyczka na Google+ Introwertyczka na Google+ Introwertyczka na Pingerze Introwertyczka na Filmwebie Forum dla Ciebie Introwertyczka na Disqusie Napisz do mnie Subskrybuj blog
Kopiowanie wierszy i opowiadań jest zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.